Installing node.js on Fedora

Posted by in all posts

Hi, Today I tried to install node.js on my Fedora and I got stuck after issu­ing ./configure com­mand: I have to admit that I was rather sur­prised because I have already installed gcc and cpp pack­ages. What was actu­ally miss­ing was this: gcc-c++. You can get it with: Run­ning ./configure again and… next stop: This time it was fixed by installing openssl-devel pack­age with That’s it, now you should have work­ing node.js Go nuts! ;)

0

(archive) GitLab installation on Fedora 16 (with gitolite)

Posted by in all posts

This is old ver­sion of my tuto­r­ial. Most recent ver­sion can be found here Git­Lab is a won­der­ful piece of soft­ware made by these guys and I’d like to try and install it on Fedora 16 sys­tem, as it is most recent Fedora OS at the time I am writ­nig this. I will base my tuto­r­ial on on found here by Déja. Also on my way to suc­cess­ful install I’ve stum­bled upon this descrip­tion, so I might have gain some expe­ri­ence from it too. Git­Lab is Ruby on Rails appli­ca­tion and…read more

1

dnsmasq - DNS and DHCP server

Posted by in all posts, Linux

Dns­masq is a sim­ple server pro­vid­ing the DNS and DHCP ser­vices for a local area net­work (LAN) and as its cre­ator say — it will be work­ing very well on home net­works and small busi­ness envi­ron­ments, up to roughly 1000 work­sta­tions. More infor­ma­tion about it in the author’s web­site: http://www.thekelleys.org.uk/dnsmasq/doc.html But why? Good ques­tion. As a rule, if you already have a local net­work at home, then your are prob­a­bly used to mov­ing around it either by using computer’s IP addresses using the local envi­ron­ment of Win­dows and the names…read more

0

Zadania Cron wszystkich użytkowników

Posted by in all posts, Linux

Cza­sem pojawia się potrzeba wyświ­etle­nia zadań Cron wszys­t­kich użytkown­ików w sys­temie. for user in $(cut –f1 –d: /etc/passwd); do crontab –u $user –l; done A dla konkret­nego użytkown­ika można zas­tosować polece­nie: for user in $(cut –f1 –d: /etc/passwd | grep USER); do crontab –u $user –l; done gdzie, USER = nazwa szukanego użytkown­ikaCza­sem pojawia się potrzeba wyświ­etle­nia zadań Cron wszys­t­kich użytkown­ików w sys­temie. for user in $(cut –f1 –d: /etc/passwd); do crontab –u $user –l; done A dla konkret­nego użytkown­ika można zas­tosować polece­nie: for user in $(cut –f1 –d: /etc/passwd…read more

0

Squid transparent proxy

Posted by in all posts, Linux

Squid ( http://www.squid-cache.org ) jest opro­gramowaniem umożli­wia­ją­cym fil­trowanie ruchu sieciowego, ale nie był to początkowy zamysł jego twór­ców. Z założe­nia Squid miał umożli­wić tworze­nie pamięci podręcznej treści ( grafik itp. ) pobier­anych z Inter­netu przez użytkown­ików w cza­sie ser­fowa­nia po nim. Jedną z możli­wości ofer­owanych przez Squid jest fil­trowanie stron jakie moga odwiedzać użytkown­icy zna­j­du­jący się w naszej sieci. Więc po kolei :) Zwycza­jowo, to znaczy domyśl­nie, Squid korzysta z portu 3128, ale na nasze potrzeby to nie jest wystar­cza­jące. Dlaczego? Oznacza to, że jak już wszys­tko skon­fig­u­ru­jemy, ustaw­imy i będzie dzi­ałało…read more

0

iptables i blokowanie stron WWW

Posted by in all posts, Linux

Dzisiaj zajmiemy się kwestią cza­sem bardzo potrzebną, to znaczy blokowaniem użytkown­ikom sieci lokalnej dostępu do konkret­nych ser­wisów inter­ne­towych. Chodzi o sytu­ację, kiedy chcemy zablokować możli­wość “wchodzenia” tylko na niek­tóre strony a nie odwrot­nie, to znaczy zez­wolić tylko na niek­tóre, a zablokować domyśl­nie wszys­tkie. Dodatkowym założe­niem naszego pro­jektu będzie to, że ruch zostanie przekierowany i użytkownik zami­ast trafić na stronę typu chomikuj.pl trafi na inną, zdefin­iowaną przez nas, np. google.pl lub naszą stronę fir­mową. Można to osiągnąć za pomocą tabl­icy PREROUTING w ipt­a­bles: ipt­a­bles –t nat –A PREROUTING –p tcp –s…read more

4